ПРОГРАМА бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Хустському районі на 2013 рік

Актуальні проблеми

Хустський район є одним з найбільш критичних регіонів Закарпатської області за техногенним навантаженням та кількістю та масштабністю ката-строф природного характеру. Це стає об’єктивними причинами збільшення кількості аварій та надзвичайних ситуацій як техногенного і природного характеру.

 

I. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є реалізація завдань, визначених в Указі Президента України від 9 лютого 2001 року № 80/2001 “ Про заходи щодо підвищення рів-ня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру “, постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року №  308 та пункту 2 Плану комплексних заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і тери-торій Закарпатської області від надзвичайних ситуацій техногенного та при-родного характеру, запобігання та оперативного реагування на них на період до 2006 року, затвердженого розпорядженням голови Закарпатської облдерж-адміністрації від 18 березня 2002 року № 131 та п.13 доручення голови облдержадміністрації за підсумками засідання колегії облдержадміністрації 30 листопада 2005 року з розгляду питання “Про хід виконання основного пріо-ритетного напряму діяльності облдержадміністрації на 2005 рік з питання за-безпечення ефективного захисту території області від природних та техно-генних катастроф” від 02.12.05№02-5/197.

Ця мета досягається шляхом:

— створення та утримання цих резервів згідно з номенклатурою та обся-гами накопичення матеріально – технічних засобів регіонального резерву з ме-тою їх залучення для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

— матеріально–технічної підтримки дій при ліквідації надзвичайних ситу-ацій техногенного і природного характеру;

— матеріального забезпечення проведення першочергових та невідкладних відновних робіт;

— надання громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних ситуа-цій, одноразової матеріальної допомоги для забезпечення їх діяльності;

— розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалих громадян;

— удосконалення систем моніторингу виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях.

II. Фінансове забезпечення Програми

 

Заходи Програми реалізовуватимуться за рахунок таких джерел фінансу-вання:

кошти районного бюджету;

інвестиційні кошти;

міжнародна технічна допомога;

інші джерела, не заборонені законодавством.

Фінансове забезпечення заходів щодо державної підтримки виконання Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в районному бюджеті на відповідний бюджетний рік.

Щороку після розгляду ходу реалізації Програми у відповідному році на сесії районної ради може здійснюватися коригування Програми.

 

III. Механізм реалізації Програми

Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації розробляє та подає фінансовому управлінню райдержадміністрації зведене замовлення на фінансування заходів Програми за рахунок коштів районного бюджету на наступний бюджетний рік.

Вищезазначене управління з урахуванням коштів, що виділяються на реалізацію Програми із усіх джерел, та попередніх результатів виконання захо-дів уточнює заходи, проміжні строки реалізації та обсяги їх фінансування.

Програма повинна уточнюватися і коригуватися у процесі реалізації із врахуванням змін загальної економічної ситуації, стану фінансування.

 

IV. Очікувані кінцеві результати реалізації Програми

 

У результаті реалізації Програми буде забезпечено ефективне функціону-вання і виконання завдань, покладених на відділ відповідно до вимог Поло-ження про відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації та за-конодавства України, і надасть можливість:

оперативно консолідувати усі місцеві органи виконавчої влади, залучити необхідні людські, фінансові, матеріальні та інші ресурси для вирішення задач з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій;

забезпечити ефективну взаємодію, надійне і стале управління взаємодію-чими організаціями та установами, аварійно-рятувальними загонами сил МНС України і відповідними службами цивільного захисту під час загрози та ви-никненні надзвичайних ситуацій.

У разі виконання Програми створюється реальна можливість суттєво під-вищити рівень безпеки людини і навколишнього середовища, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів, що визначено Конституцією України.

Розрахунок видатків на 2013 рік

 

Код

Назва видатків

Сума, грн.

1

2

3

 

І. Накопичення матеріального резерву:

— придбання будівельних матеріалів та засобів загаль-ногосподарського призначення;

— придбання засобів першої необхідності;

— придбання паливно – мастильних матеріалів;

70 000,0

  ІІ. Капітальні трансферти населенню

( надання допомоги громадянам, постраждалим від надзвичайних ситуацій: зсуви, селі, пожежі, снігові лавини, сильний вітер).

30 000,0

 

ВСЬОГО

100000,0

 

 

Комментарии запрещены.