Про сільський бюджет на 2019 рік

 

УКРАЇНА

ЛИПЕЦЬКО-ПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Двадцять шоста сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 172

від 18 грудня 2018 року

Про сільський бюджет на 2019 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» враховуючи рішення Районної Ради №578 від 18.12.2018 р.,  Липецько-Полянська сільська рада

 в и р і ш и л а:

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 515132 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 515132 гривень,  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 515132 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 515132 гривень,  згідно з додатком 3 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 5000 гривень, що становить 1 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 18000 гривень  згідно з додатком 7, до цього рішення.
 2. 4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію сільських (регіональних) програм у сумі 18000 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 3. 5. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на 2019 рік належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;
 4. 6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету (абзаци 1, 2 пункту 8 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 91 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальний захист(інші виплати населенню);

поточні трансферти сільським бюджетам.

 1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку,в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Надати право виконкому за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

12.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2019 року розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших сільських бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями сільських рад.

12.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського бюджету на 2019 рік у разі, якщо після прийняття рішення про сільський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником сільського бюджету, якому це доручено.

12.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського бюджету на 2019 рік у разі внесення змін до структури сільської ради та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам сільської ради.

12.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2019 рік.

12.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами,  у тому числі обсяги регіональних програм.

12.6. Вносити зміни за головними розпорядниками коштів сільського бюджету та сільськими бюджетами району до видатків, які будуть здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування сільського значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

 1. 13. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету здійснюється сільською радою за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
 2. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 3. Додатки № 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету ( Химишинець Т.І.).

Сільський голова                                                          В.В.Прокупцянич

Комментарии запрещены.