Регламент роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням районної ради
від 27.11.2015 №7

РЕГЛАМЕНТ
роботи Хустської районної ради VІІ скликання

Розділ І. Загальні положення

Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища Вишково у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищною радами.

Стаття 1. Порядок діяльності районної ради , її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами і цим Регламентом.

Стаття 2. Регламент районної ради є нормативним актом, який передбачає порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії.

Стаття 3. Засідання районної ради проводиться гласно, при необхідності шляхом трансляції її засідань через телебачення і радіо, публікації її рішень в засобах масової інформації. Обсяг офіційних повідомлень, час та обсяг трансляції визначаються районною радою. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 4. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Стаття 5. Районна рада може утворювати тимчасові контрольні комісії у відповідності зі ст.48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Розділ ІІ. Організація роботи районної ради

Стаття 6. Планування роботи районної ради.
6.1. Діяльність районної ради здійснюється відповідно до орієнтовних планів, які затверджуються радою на рік.
Орієнтовний план роботи визначає головні напрями діяльності районної ради, її органів, та містить перелік основних питань, які плануються радою до розгляду в поточному році із зазначенням служб, відповідальних за їх підготовку.
6.2. Проект орієнтовного плану роботи районної ради розробляється постійними комісіями ради та виконавчим апаратом з урахуванням пропозицій депутатів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
6.3. Орієнтовний план роботи на наступний рік затверджується на пленарному засіданні ради в кінці поточного року і в десятиденний строк доводиться до відома всіх депутатів районної ради, виконавчих органів, зацікавлених організацій і службових осіб.
6.4. В орієнтовний план роботи на рік обов’язково включаються питання:
— контролю за виконанням депутатських запитів, планів робіт та рішень районної ради;
— звіти посадових осіб райдержадміністрації про роботу по виконанню делегованих радою повноважень.
6.5. Організація виконання орієнтовного плану покладається на постійні комісії та виконавчий апарат районної ради. Хід виконання орієнтовного плану роботи обговорюється на засіданнях постійних комісій, засіданнях президії районної ради. Пропозиції щодо уточнення або зміни перспективного плану роботи ради розглядаються районною радою на пленарних засіданнях на вимогу депутатів та постійних комісій.
6.6. На основі орієнтовного плану президія та виконавчий апарат районної ради розробляють плани підготовки та проекти порядку денного чергових сесій районної ради. Плани затверджуються головою районної ради або його заступником.
Планами визначається перелік документів, які повинні бути розроблені, терміни розробки та відповідальні за цю роботу, а також інші питання, пов’язані з підготовкою і проведенням сесій районної ради .
6.7. Плани роботи постійних комісій складаються на поточний рік та поточний місяць і затверджуються на засіданні комісій. Плани роботи комісій можуть коригуватись в разі включення до них позапланових питань за дорученням районної ради, голови ради та його заступника, за пропозицією членів комісії, інших депутатів.
До плану роботи комісії питання включається після обговорення пропозицій на засіданні комісії, з вивченням строку підготовки питання і відповідального за його підготовку.

Стаття 7. Скликання сесії, її пленарних засідань та засідань постійних комісій районної ради.
7.1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій.
7.2. Першу сесію новообраної районної у місті, районної, обласної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 цього Закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб — представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Тимчасова президія почергово оберає із свого складу головуючого на кожне пленарне засідання до обрання голови районної ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог цього Закону та регламенту ради.
7.3. Наступні сесії ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.
У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості ним скликати сесію ради сесія скликається заступником голови районної ради у випадках:
1) відповідно до доручення голови районної ради;
2) якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених п. 4 ст. 7;
3) якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені Регламентом.
7.4. Сесія районної ради може бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради, постійної комісії або голови районної державної адміністрації.
7.5. У разі, якщо посадові особи, зазначені у п. 3 статті 7, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п. 4 ст. 7, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або за рішенням постійної комісії ради.
7.6. Розпорядження голови ради чи пропозиції (у випадках, передбачених ст.46 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”) про скликання та порядок денний сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Винятковість випадків визначається ініціатором скликання сесії і обумовлюється у розпорядженні про її скликання.
7.7. У випадку, коли після засідань постійних комісій ради пленарне засідання не відбулось, голова ради своїм розпорядженням призначає іншу дату проведення пленарного засідання, про що депутати і населення інформуються не пізніш як за день до його проведення.
7.8. У випадку, коли не всі питання порядку денного були розглянуті, проводяться наступні пленарні засідання сесії.
7.9. Засідання постійної комісії ради скликається її головою, а в разі неможливості виконувати ним свої повноваження — його заступником.
7.10. Засідання постійної комісії ради скликається в міру необхідності, але не рідше термінів, визначених Положенням «Про постійні комісії районної ради». Цим Положенням регламентується і порядок ведення цих засідань.

Стаття 8. Підготовка питань до розгляду на сесії районної ради.
8.1. Пропозиції про скликання сесії районної ради, вмотивовані і підписані ініціаторами, подаються голові районної ради із зазначенням питань та проектами документів, розгляд яких пропонується.
8.2. Пропозиції щодо питань на розгляд сесії можуть вноситися головою районної ради, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації, управліннями районної державної адміністрації, а на пленарному засіданні – лише депутатами районної ради.
8.3. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії і надійшли не від депутатів або постійних комісій районної ради, подаються голові ради супровідною запискою і проектом рішення, яке пропонується прийняти з цього питання. До проекту рішення додається обгрунтування необхідності прийняття даного рішення та бланк погодження із зазначенням ініціатора проекту та візами керівників всіх зацікавлених управлінь. Проекти рішень повинні бути юридично обґрунтованими.
8.4. Питання, які планується включити в порядок денний чергової сесії, попередньо розглядаються профільними постійними комісіями та президією ради.
8.5. На засіданні президії заслуховуються пропозиції голів постійних комісій до проекту порядку денного чергової сесії .
8.6. Виконавчий апарат за 20 днів до проведення чергової сесії районної ради розміщує на офіційному сайті Хустської районної ради проекти рішень, програми та матеріали, які пропонуються включити до порядку денного чергової сесії. Виконавчий апарат районної ради за 10 днів до проведення пленарного засідання, і не пізніше, ніж за 3 дні до проведення засідання постійної комісії, попередньо інформує депутатів районної ради та передає їм матеріали з питань, які виносяться на розгляд сесії. Проект рішення, наданий постійним комісіям з порушенням цього терміну, не може вноситись до порядку денного чергового пленарного засідання. У виняткових випадках, які зазначені у цьому Регламенті, проект рішення із обґрунтуванням головуючого на пленарному засіданні вноситься за рішенням ради у скорочений термін.
8.7. Після засідання президії проекти рішень розглядають всі постійні комісії ради. Зауваження та пропозиції депутатів до проектів рішень систематизуються у вигляді порівняльної таблиці та надаються депутатам перед початком пленарного засідання.
8.8. До моменту включення проекту рішення до порядку денного проект може бути відкликаний ініціатором. Проект, включений до порядку денного за рішенням районної ради, може бути відкликаний лише за згодою ради.
8.9. Подання депутатів чи груп та фракцій, які стосуються певних питань порядку денного чергової сесії, вносяться голові ради у письмовій формі не пізніше як за 1 день до проведення засідання президії ради з питань порядку денного чергового пленарного засідання. Ці пропозиції повинні відповідати вимогам цього Регламенту щодо підготовки питань до розгляду на пленарному засіданні ради. Подання, що надійшли несвоєчасно, розглядаються на наступній сесії.
8.10. Скорочення термінів подання проектів рішень розглядається в кожному окремому випадку президією ради, а внесені на початку пленарного засідання — радою з прийняттям окремого процедурного рішення.
8.11. В порядку денному визначаються доповідачі і співдоповідачі з кожного окремого питання.

Розділ ІІІ. Пленарне засідання районної ради

Стаття 9. Відкриття пленарного засідання.
9.1. Ніхто не має права перешкоджати депутатам проводити сесії районної ради.
Пленарне засідання районної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
Якщо з’ясується, що пленарне засідання є неправомочним, то головуючий повинен припинити пленарне засідання. Якщо після закінчення визначеного головуючим строку кількість депутатів на пленарному засіданні все ж не відповідає вимогам щодо його правомочності ( відсутність кворуму ), то головуючий остаточно припиняє пленарне засідання та приймає рішення про його перенесення.
9.2. На засіданнях районної ради можуть бути присутніми народні депутати України, голова районної державної адміністрації, його заступники, прокурор, начальник районного управління юстиції. Вищі посадові особи держави, голова районної державної адміністрації на пленарних засіданнях ради займають місце ліворуч від головуючого.
При необхідності на засідання районної ради запрошуються керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, трудових колективів, преси, телебачення і радіо, а також інші особи залежно від обговорюваного питання.
Запрошені повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою або постійною комісією. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.
9.3. Пленарні засідання районної ради проводяться у сесійній залі державною мовою. При необхідності можуть проводитись виїзні засідання ради.
9.4. Пленарні засідання ради відкривають, ведуть і закривають голова або заступник голови ради, а на першій сесії ради — голова районної територіальної виборчої комісії.
9.5. У випадках, передбачених цим Регламентом, пленарне засідання відкриває, за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один із депутатів, який входить до її складу, а веде, за рішенням ради, один із депутатів ради.
9.6. Відповідно до цього Регламенту депутат ради зобов’язаний зареєструватись і бути присутнім на пленарних засіданнях ради. Якщо депутат не може взяти участь у пленарному засіданні ради або може спізнитись на його відкриття, про це він повинен повідомити голову ради через виконавчий апарат ради до початку пленарного засідання, вказавши відповідні причини. Про намір достроково покинути пленарне засідання депутат зобов’язаний письмово проінформувати головуючого на пленарному засіданні через секретаріат сесії.
9.7. Голосування на пленарних засіданнях здійснюється депутатами ради виключно особисто. Рішення, прийняті з порушенням цієї процедури, вважаються нечинними.
9.8. При виникненні у депутата сумнівів щодо дотримання вимоги п. 9.7. Регламенту при прийнятті конкретного рішення він може порушити перед головуючим питання про поіменну реєстрацію депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 10. Порядок ведення пленарного засідання.
10.1. Головуючий на пленарному засіданні в першочерговому порядку вносить пропозиції щодо процедурних питань, а після пропозицій, змін і доповнень, внесених депутатськими групами ( фракціями ), депутатами ради, ставить їх на голосування в порядку надходження.
10.2. На пленарних засіданнях районною радою утворюється секретаріат сесії у складі 3-х депутатів.
До обов’язків секретаріату входить:
— контроль за реєстрацією депутатів і запрошених;
— реєстрація записок депутатів і запрошених з проханням про виступ в порядку їх надходження та передача списку виступаючих головуючому на сесії;
— облік виступаючих, контроль за роботою технічних засобів і стенографуванням;
— перевірка тексту стенографічних звітів та протоколів сесії (у разі потреби );
— реєстрація заяв, пропозицій та повідомлень депутатів, постійних комісій під час засідання та, при необхідності, їх розповсюдження;
— опрацювання звернень громадян, що надходять на адресу сесії, співпраця із засобами масової інформації.
10.3. Наступним етапом роботи пленарного засідання є затвердження порядку денного.
10.4. Всі проекти, що надійшли на розгляд з питань порядку денного, та зміни і доповнення ставляться на голосування в порядку надходження, якщо депутат не знімає їх перед голосуванням або в результаті обговорення.
За пропозицією депутата або головуючого на пленарному засіданні порядок денний пленарного засідання може бути розширений проектом ( — ами ) рішення ради, якщо йдеться про питання, які є невідкладними.
Рішення ради заноситься до протоколу.
10.5. Проект порядку денного пленарного засідання, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загальної кількості депутатів ради.
Після затвердження порядку денного головуючий на засіданні пропонує порядок роботи пленарного засідання, який затверджується процедурним рішенням ради.
Порядок роботи пленарного засідання регулює питання тривалості пленарного засідання, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи конкретного пленарного засідання.
10.6. Після затвердження порядку денного оголошуються депутатські запити, запитання, оголошення, відповіді на депутатські запити (за наявності вимоги депутата — автора запиту, яка до початку пленарного засідання подана в письмовій формі до секретаріату сесії), прийняття рішень щодо відповідей на депутатські запити.
10.7. Пленарне засідання ради веде головуючий. Головуючий на засіданні ради:
— відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях ради відповідно до прийнятого порядку роботи;
— виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення; інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради, ставить на голосування проекти рішень ради, які обговорені на засіданнях президії та постійних комісіях районної ради;
— повідомляє списки осіб, які записалися до виступів;
— надає слово для доповіді ( співдоповіді ), виступу, оголошує наступного промовця;
— створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
— ставить питання на голосування, оголошує його результати;
— забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
— робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
— вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;
— має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;
— здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.
10.8. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує промовців і не дає їм оцінок, за винятком випадків, зазначених у цьому Регламенті.
Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, і головуючий на засіданні вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.
Якщо промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу осіб, організацій, установ чи держав, або перевищує встановлений для виступу час, головуючий, після попередження, позбавляє промовця слова.
10.9. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, під час розгляду внесеної ним пропозиції з непроцедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні він звільняє місце, відведене для головуючого на засіданні; ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в цьому Регламенті.
10.10. Районна рада проводить свої пленарні засідання, як правило, з 10.00 до 17.00 години.
Після кожних 2 годин роботи сесії може оголошуватися перерва на 15 хвилин. При необхідності рада може встановити інший порядок роботи.
10.11. В будь-який час депутат районної ради може звернутися з однією із наступних пропозицій щодо регламенту роботи пленарного засідання:
— стосовно перерви у засіданні, переносу чи відміни засідання;
— про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;
— стосовно завершення обговорення поточного пункту порядку денного;
— стосовно перенесення пункту порядку денного;
— стосовно повторного винесення пункту порядку денного на розгляд постійної комісії.
10.12. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису (після обрання секретаріату сесії).
10.13. Під час виступів на пленарних засіданнях встановлюються такі орієнтовні обмеження часу:
— доповідь — до 20 хв.;
— співдоповідь — до 10 хв. кожна;
— запитання та відповіді на них по доповіді та співдоповідях — до 30 хв.;
— обговорення доповіді — до 30 хв.;
— виступ в обговоренні — до 7 хв.;
— повторний виступ — до 1 хв.;
— запитання — до 1 хв.;
— відповідь на запитання — до 1 хв.;
— репліка за порядком ведення — до 1 хв.;
— оголошення, звернення — до 1 хв.
За згодою депутатів головуючий може в необхідних випадках продовжити зазначений час.
10.14. Пропозиція про дострокове припинення обговорення ставиться на голосування після трьох наступних виступів з моменту її надходження.
Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх депутатів.
10.15. Якщо не менш як 1/3 депутатів проголосували проти припинення обговорення, воно поновляються на термін не більш як 15 хвилин.
Подальше продовження обговорення можливе на вимогу не менш як половини депутатів, присутніх на засіданні.
10.16. Після припинення обговорення перед голосуванням доповідачі та співдоповідачі мають право на заключне слово до 5 хвилин кожний.
10.17. Всі пропозиції, що надійшли, ставляться на голосування, якщо автори не знімають їх. З мотивів голосування надаються 4 виступи до 1 хвилини кожний (не більше двох виступів за проект і не більше двох виступів проти).

Стаття 11. Порядок голосування на пленарних засіданнях.
11.1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує порядок голосування з обговореного питання.
11.2. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.
11.3. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання, в порядку їх поступлення.
11.4. Якщо пропозиція, поправка сформульовані нечітко, головуючий на засіданні уточнює в ініціатора запропонований ним текст пропозиції чи поправки і ставить на голосування. Головуючий на засіданні відмовляє у постановці на голосування пропозиції, поправки, якщо вона не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений районною радою текст.
11.5. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, районна рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення.
11.6. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається їх ініціатор.
11.7. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.
Після закінчення голосування головуючий оголошує його результат.
11.8. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

Стаття 12. Порядок прийняття рішень на пленарних засіданнях.
12.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення районної ради після їх обговорення приймаються на пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом.
Якщо в ході обговорення проекту рішення були висловлені зауваження і пропозиції, то запропонований проект рішення береться за основу. Після голосування щодо зауважень і пропозицій рішення приймається в цілому.
Рішення районної ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.
12.2. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням, якщо за таку форму проголосувало більше половини від загального складу ради. Таємне голосування обов’язково проводиться у таких випадках:
 при обранні голови ради, заступника голови ради, звільненні їх з посади;
 при прийнятті рішення про недовіру голові районної державної адміністрації.
12.3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань у відведеному для таємного голосування місці.
Депутат, який був відсутній в залі під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше.
При потребі для проведення голосування і визначення його результатів сесія ради обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію в кількості 6 депутатів.
Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії та затверджуються районною радою простим голосуванням.
12.4. В окремих випадках може бути прийнято рішення про проведення поіменного голосування. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування.
12.5. Рішення ради підписує головуючий на пленарному засіданні. Додатки до рішення підписує заступник голови ради.
12.6. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх опублікування в газеті «Вісник Хустщини”, але не пізніше, ніж через п’ять днів після їх прийняття, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
12.7. Рішення ради, її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
12.8. Рішення ради та її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних рішень ради, розпоряджень голови ради які їх стосуються.

Стаття 13. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях.
13.1. На засіданнях районної ради виступаючий не повинен вживати образливих висловлювань та непристойних слів, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити виступаючого про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення позбавити його права виступу.
13.2. Якщо головуючий звертається до виступаючого, останній повинен зупинити свій виступ, у противному разі головуючий може припинити його виступ.
Якщо виступаючий виступає без дозволу головуючого, мікрофон може бути виключено без попередження.
13.3. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу виступаючого, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до стенограми засідання.
13.4. Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати ораторам і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.
Головуючий продовжує час для виступу виступаючого на термін, на який виступ виступаючого переривався, якщо це не пов’язано із застосуванням до виступаючого заходів впливу, передбачених цим Регламентом.
13.5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.
Після повторного попередження протягом засідання головуючий за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може позбавити депутата слова до кінця засідання.

Стаття 14. Протокол. Стенографічний звіт із пленарного засідання районної ради.
14.1. Засідання районної ради протоколюється. Ведення протоколу засідань районної ради здійснює її виконавчий апарат. Протокол засідань районної ради підписує головуючий на засіданні. У протоколі засідання районної ради зазначаються: дата проведення засідання, кількість депутатів, присутніх на засіданні, запрошені на сесію, питання порядку денного, внесені на розгляд, прізвища головуючого і виступаючих, всі внесені на голосування питання, повні результати голосування і прийняті рішення.
Якщо сесія районної ради складається із кількох пленарних засідань, складається протокол кожного засідання окремо.
14.2. Засідання районної ради стенографуються. Ведення стенографічного звіту засідання здійснює виконавчий апарат районної ради.
Стенографічний звіт повинен повністю відбивати хід пленарного засідання ради. Він повинен також містити інформацію про день і час проведення засідання, порядок денний сесії, прізвище головуючого на засіданні. До стенографічного звіту засідання районної ради додатково включаються:
 дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;
 список депутатів, відсутніх на засіданні;
 результати поіменного голосування;
 повні результати голосування;
 тексти не виголошених виступів депутатів.

Розділ ІV. Постійні комісії районної ради

Стаття 15. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Стаття 16. Постійні комісії обираються радою за пропозицією голови ради після попереднього погодження з головами депутатських груп та фракцій на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. Кількість комісій, їх чисельний склад визначається радою.
За рішенням ради про обрання постійних комісій голосування може проводитися в цілому по складу комісії, або по кожній кандидатурі окремо, або в іншому порядку.
Протягом строку повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій. Депутат може обиратись до складу однієї постійної комісії та брати участь в роботі інших комісій з правом дорадчого голосу.

Стаття 17. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.

Стаття 18. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 19. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 20. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді підприємств, установ та організацій, а з питань, віднесених до відання ради, — діяльність підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках — на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Стаття 21. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 22. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 23. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 24. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності — заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Стаття 25. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений законом строк.

Стаття 26. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 27. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 28. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Стаття 29. Районна рада утворює постійні комісії:

1. Комісія з питань бюджету.

2. Комісія з питань законності, правопорядку, регламенту та депутатської етики.

3. Комісія з питань гуманітарної та соціальної сфери.

4. Комісія з питань соціально-економічного розвитку, управління майном та раціонального використання природних ресурсів.

5. Комісія з питань розвитку туризму, землекористування, сільського господарства та охорони навколишнього середовища.

Стаття 30. Постійні комісії районної ради діють на основі Положення про них, що затверджується радою.

Розділ V. Депутатські групи і фракції районної ради

Стаття 31. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати Хустської районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи та фракції.

Стаття 32. Депутати Хустської районної ради об’єднуються в депутатські групи та фракції за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

Стаття 33. Повноваження депутатських груп та фракцій є похідними від повноважень депутата Хустської районної ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття 34. Членство депутата Хустської районної ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

Стаття 35. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень Хустської районної ради даного скликання за рішенням зборів депутатів Хустської районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів Хустської районної ради.

Стаття 36. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи чи фракції. Голова районної ради, його заступник, не входять до складу жодної депутатської групи, фракції.

Стаття 37. Депутати Хустської районної ради, які входять до складу депутатської групи обирають особу, яка очолює депутатську групу .

Стаття 38. Депутатська група реєструється Хустською районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Стаття 39. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Хустської районної ради.

Стаття 40. Організація діяльності депутатських груп визначається Хустською районною радою.

Стаття 41. Хустська районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття 42. Депутати Хустської районної ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати Хустської районної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

Стаття 43. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів Хустської районної ради головуючим на пленарному засіданні Хустської районної ради. Організація діяльності депутатських фракції покладається на її голову.

Стаття 44. Діяльність депутатських груп та фракцій припиняється.
44.1 Діяльність депутатських груп та фракцій припиняється:
— у разі вибуття окремих депутатів Хустської районної ради, внаслідок чого їх
чисельність стає меншою, ніж п’ять депутатів у депутатській групі ;

— разі прийняття депутатами Хустської районної ради, які входять до їх
складу, рішення про розпуск депутатської групи чи фракції;

— після закінчення строку, на який депутати Хустської районної ради
об’єдналися в депутатську групу чи фракції, або строку повноважень
Хустської районної ради.

Стаття 45. Права депутатських груп, фракцій
45.1 На пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях Хустської районної ради;
45.2 Попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
45.3 На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Хустської районної ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення
більшості в раді чи опозиції;
45.4 Здійснювати інші права, передбачені законами України.

Розділ VІ. Тимчасові контрольні комісії районної ради

Стаття 46. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 47. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 48. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 49. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Розділ VІІ. Депутат районної ради

Стаття 50. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення районною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Стаття 51. Депутат представляє інтереси територіальних громад сіл, селища Вишково, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

Стаття 52. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю або за рахунок районного бюджету.

Стаття 53. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданні районної ради та її органів, до яких його обрано.

Стаття 54. Депутат, який не може взяти участі в засіданні районної ради, повинен завчасно, із зазначенням причини, повідомити про це голову районної ради через виконавчий апарат районної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії — голову цієї комісії.
У разі невиконання депутатом цієї вимоги він дає пояснення з цього приводу комісії з питань регламенту та депутатської етики.
У разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним рішень і доручень ради та її органів рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 55. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 56. Депутатський запит — це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога депутата до керівників ради та її органів, керівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови районної державної адміністрації, вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.
Депутатський запит повинен включати коротку характеристику фактичного стану справи, що є його предметом, і проблеми, що виникають з цього стану.
Депутат або група депутатів може внести запит у письмовій або усній формі на пленарному засіданні ради, який підлягає включенню до порядку денного.
Голова ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто. Присутній на пленарному засіданні ради керівник відповідного органу, до якого звернуто запит, зобов’язаний дати відповідь.
Офіційна письмова відповідь на запит у 15-денний строк, якщо інші терміни не встановлені радою, надсилаються голові районної ради та депутату, який його вніс. Відповідь на запит оголошується головуючим на пленарному засіданні ради в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат або група депутатів.
Після оголошення відповіді на запит депутат має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.
Відповідь на депутатський запит при необхідності може обговорюватись, якщо на цьому наполягає депутат і за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.
У разі обговорення відповіді на депутатський запит на пленарному засіданні текст запиту, відповіді на нього та проект рішення ради поширюються серед депутатів перед початком пленарного засідання ради.
Для розгляду відповіді на депутатський запит виконавчий апарат ради запрошує на пленарне засідання посадових осіб, до яких було звернуто запит.
За результатами розгляду запиту рада при необхідності приймає рішення.
Облік і контроль за розглядом депутатських запитів здійснюють працівники виконавчого апарату районної ради.

Стаття 57. Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється, і рішення по ньому не приймається.

Стаття 58. Пропозиції, зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутата та раду.

Стаття 59. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування та місцевих державних адміністраціях, та робити виписки, копіювання цих документів.

Стаття 60. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності та порядок відкликання визначаються Конституцією України, законами «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів», іншими законами, цим Регламентом.

Розділ VІІІ. Голова районної ради

Стаття 61. Голова районної ради обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

Стаття 62. Пропозиції щодо кандидатур на посаду голови районної ради вносяться депутатами районної ради на першій її сесії. Після обговорення кожної кандидатури проводиться голосування щодо включення її у список для таємного голосування.

Прізвища кандидатів на посаду голови районної ради вносяться до бюлетенів в алфавітному порядку.

Стаття 63. Таємне голосування організовується лічильною комісією, обраною з числа депутатів.
Бюлетені, в яких після голосування залишено більше одного кандидата, вважаються недійсними.

Стаття 64. За результатами таємного голосування обраним вважається кандидат, що набрав більше 50 відсотків голосів від загальної кількості депутатів. Якщо за результатами таємного голосування жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться другий тур голосування, в якому беруть участь два кандидати, що набрали відносну більшість голосів порівняно до інших. Якщо за результатами другого туру голосування жоден з кандидатів не набрав необхідну кількість голосів, проводиться повторне голосування.

Стаття 65. Голова ради виконує свої обов’язки до припинення ним
повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 66. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 67. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

Стаття 68. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 69. Голова районної ради:
1). скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;
2). забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;
3). представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;
4). вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради та їх голів;
5). координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
6). організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
7). організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
8). організує роботу президії ради;
9). призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;
10). здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;
11). є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
12). підписує рішення ради, протоколи сесій ради;
І3). забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, особистий прийом громадян;
14). забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;
15). представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, обєднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
16). за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження обласної ради та її органів;
17). звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів — у визначений радою термін;
Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження та вирішує інші питання, доручені йому радою.
18). вживає заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
19). усуває особу, уповноважену на виконання функцій місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа.

Розділ ІХ. Заступник голови районної ради

Стаття 70. Заступник голови районної ради обирається відповідною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Стаття 71. Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, якщо за його звільнення проголосувало більшість депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення заступника може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

Стаття 72. Заступник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови районної ради.

Стаття 73. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для голови ради.

Стаття 74. Пропозиції щодо кандидатур для обрання заступника голови районної ради вносить голова районної ради.

Стаття 75. Обраним заступником голови районної ради вважається кандидат, що за результатами таємного голосування набрав більше 50 відсотків голосів від загальної кількості депутатів.
В разі, коли кандидат не набрав необхідної кількості голосів, голова районної ради вносить на розгляд ради іншу кандидатуру.

Розділ Х. Президія районної ради

Стаття 76. Районна рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер. Президія районної ради скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Стаття 77. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

Стаття 78. Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

Розділ ХІ. Виконавчий апарат районної ради

Стаття 79. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, законами України.

Стаття 80. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії, зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Стаття 81. Виконавчий апарат ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

Стаття 82. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова районної ради.

Стаття 83. Виконавчий апарат ради здійснює свою роботу на підставі регламенту роботи виконавчого апарату, який затверджується розпорядженням голови ради.

Розділ ХІІ. Порядок затвердження, виконання, внесення
змін і доповнень до Регламенту районної ради

Стаття 84. Регламент районної ради затверджується на пленарному засіданні ради не пізніше, ніж на другій сесії.

Стаття 85. Контроль дотримання Регламенту покладається на постійну комісію районної ради з питань законності і правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Стаття 86. Під час пленарних засідань контроль дотримання Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні та постійну комісію районної ради з питань законності і правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Стаття 87. Депутати районної ради зобов’язані дотримуватися Регламенту і керуватися ним у своїй діяльності.

Стаття 88. Зміни і доповнення до Регламенту можуть бути внесені за пропозицією не менш чим 1/3 депутатів і прийняті більшістю від загального складу районної ради.

Комментарии запрещены.