Положення про комісії

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії  районної ради сьомого скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням районної ради

від 27.11.2015 № 9

 І. Загальні положення

1.     Постійні комісії районної ради є органами ради, які керуються у своїй діяльності Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  регламентом роботи районної ради, іншими законами, що  регламентують їх діяльність, цим положенням.

2.     Постійні комісії утворюються районною радою, в рішенні якої зазначаються назва комісії, кількісний склад, який не може встановлюватись менше 5 депутатів.

3.     Постійні комісії обираються районною радою за пропозицією голови ради після попереднього погодження з головами депутатських груп та фракцій на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

4.     Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

5.     Положення про постійні комісії затверджується районною радою.

6.    Актами постійних комісій є висновки та рекомендації, які оформляються рішеннями, що підлягають обов’язковому  розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи суб’єкти  зобов’язані інформувати комісії у встановлені законом строки.

II. Перелік постійних комісій районної ради

Районна рада утворює постійні комісії:

1. Комісія з питань бюджету.

2. Комісія з питань законності, правопорядку, регламенту та депутатської етики.

3. Комісія з питань гуманітарної та соціальної сфери.

4. Комісія з питань соціально-економічного розвитку, управління майном та раціонального використання природних ресурсів.

 5. Комісія з питань розвитку туризму, землекористування, сільського господарства та  охорони навколишнього середовища.

 

ІІІ. Повноваження постійних комісій

1.     За  дорученням ради, її голови, заступника голови  попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку району,  районного  бюджету,  звіти про виконання програм і бюджету.

2.     Вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, які вносяться на розгляд ради,  розробляють проекти рішень ради  та готують висновки з цих питань.

3.     Попередньо  розглядають кандидатури осіб,  які  пропонуються для обрання, затвердження,  призначення або  погодження радою, готують висновки з цих питань.

4.     Здійснюють контроль за виконанням рішень  ради.

ІV. Права постійних комісій

Постійні комісії  мають право:

1.     У передбаченому законом порядку скликати сесію районної ради.

2.     Вносити пропозиції щодо питань на розгляд районної  ради.

3.     Виступати на сесіях районної ради з доповідями та співдоповідями.

4.     Отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень  необхідні матеріали та документи з питань, які належать до  відання  постійних комісій, в порядку, визначеному законом.

5.   Створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

6.   Розглядати спільно з іншими постійними комісіями питання,  які належать до відання кількох постійних комісій.

V. Порядок організаційної роботи постійних комісій

1.     Постійні комісії ради проводять  свою роботу відповідно до плану, складеного на півріччя, затвердженого на їх засіданні  та погодженого з головою або заступником голови районної ради.

2.     Організація роботи постійних комісій ради покладається на голову комісії.

3.     Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

4.     За результатами вивчення і розгляду питань постійні  комісії готують висновки та рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю  голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його  відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

Протоколи засідань комісії  підписуються головою і секретарем       постійної комісії.

5.     В засіданнях постійних комісій мають право брати участь  з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу відповідної комісії, запрошені  народні депутати  України.

6.     На  засідання постійних комісій можуть бути запрошені керівники або представники установ, організацій,  підприємств, фахівці і вчені,  котрі мають право дорадчого голосу.

7.     Депутати працюють у постійних комісіях на громадських  засадах. У випадку неможливості взяти участь у засіданні, член комісії повідомляє  про це голову  постійної комісії.

8.   Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат районної ради.

VI. Функціональні обов’язки керівників постійних комісій

Голова постійної комісії :

1.     Скликає, головує на засіданні, підписує протокол, висновки та рекомендації комісії. Організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання, дає відповідні доручення членам комісії.

2.     Забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, підприємств, установ, організацій, громадських органів та органів самоорганізації населення, фахівців, вчених, засобів масової інформації.

3.     Організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

4.     Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

5.     Спільні засідання постійних комісій проводять їх голови за домовленістю між собою. Висновки і рекомендації при цьому підписують голови відповідних комісій.

 

Заступник голови постійної комісії :

1.     Надає допомогу голові в організації роботи комісії, а при відсутності голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови комісії.

2.     Здійснює оперативний контроль за виконанням висновків і рекомендацій комісії.

3.     Узагальнює матеріали по підготовці питань на засідання комісії.

 

Секретар постійної комісії :

1.     Надсилає членам комісії повідомлення про час і місце проведення засідання та інших заходів комісії

2.     При відсутності голови комісії і його заступника скликає та головує на засіданні комісії.

3.   Складає і підписує протоколи засідань комісії, веде діловодство.

4.   Забезпечує своєчасність відправки виконавцям висновків і рекомендацій комісії, отримання відповідних інформацій, виконує інші доручення комісії, її голови або заступника голови комісії.

 

 

Комментарии запрещены.