УКРАЇНА

ЛИПОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

Двадцять третя сесія VІІ скликання

ІІ -ге засідання

РІШЕННЯ  № 34

22 грудня  2018 року                                                                с.Липовець

 

Про сільський  бюджет на 2019 рік

   Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»,  рішення районної  ради  від 18.12.2018 року  № 540  сільська рада

                                     в и р і ш и л а:

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи  сільського бюджету у сумі  432133 грн., у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету –  432133 грн.,  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  432133 грн. у тому числі видатки загального фонду сільського  бюджету – 432133 грн. за головними розпорядниками коштів бюджету згідно з додатком  2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі   4500  гривень , що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету,визначених цим пунктом.

 1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 2000 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на 2019 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України  та трансферти ,  визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України.
 3. Визначити на 2019 рік  відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України   захищеними  видатками  сільського бюджету видатки  загального фонду  на :

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне  забезпечення  (інші виплати  населенню)

 1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. 6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням ;

2) здійснення управління  бюджетними  коштами  у межах встановлених їм  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів  бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме :

здійснення публічного  представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням,  відповідно  до вимог та за формою, встановленими  Міністерством фінансів України,  до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до  встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання , водовідведення, природний газ і послуги зв”язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за  кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих  лімітів споживання.

6) розпорядникам коштів сільського бюджету затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. Надати право виконкому сільської ради  за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

8.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2019 року розподіл  обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними  урядовими  рішеннями  та рішеннями місцевих рад.

8.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами , у тому числі обсяги регіональних програм.

 1. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету здійснюється розпорядженням сільського голови за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
 2. Рішення набуває чинності з   01 січня 2019 року.
 3. Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Оприлюднити це рішення в десятиденняий строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету.

 

     Сільський голова                                       І.І.Губаль

Комментарии запрещены.