УКРАЇНА

ЛИПОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

Двадцять третя сесія VІІ скликання

ІІ -ге засідання

РІШЕННЯ  № 34

22 грудня  2018 року                                                                с.Липовець

 

Про сільський  бюджет на 2019 рік

   Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»,  рішення районної  ради  від 18.12.2018 року  № 540  сільська рада

                                     в и р і ш и л а:

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи  сільського бюджету у сумі  432133 грн., у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету –  432133 грн.,  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  432133 грн. у тому числі видатки загального фонду сільського  бюджету – 432133 грн. за головними розпорядниками коштів бюджету згідно з додатком  2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі   4500  гривень , що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету,визначених цим пунктом.

 1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 2000 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на 2019 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України  та трансферти ,  визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України.
 3. Визначити на 2019 рік  відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України   захищеними  видатками  сільського бюджету видатки  загального фонду  на :

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне  забезпечення  (інші виплати  населенню)

 1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. 6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням ;

2) здійснення управління  бюджетними  коштами  у межах встановлених їм  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів  бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме :

здійснення публічного  представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням,  відповідно  до вимог та за формою, встановленими  Міністерством фінансів України,  до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до  встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання , водовідведення, природний газ і послуги зв”язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за  кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих  лімітів споживання.

6) розпорядникам коштів сільського бюджету затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. Надати право виконкому сільської ради  за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

8.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2019 року розподіл  обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними  урядовими  рішеннями  та рішеннями місцевих рад.

8.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами , у тому числі обсяги регіональних програм.

 1. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету здійснюється розпорядженням сільського голови за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
 2. Рішення набуває чинності з   01 січня 2019 року.
 3. Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Оприлюднити це рішення в десятиденняий строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету.

 

     Сільський голова                                       І.І.Губаль

 

УКРАЇНА

ГОРІНЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Засідання двадцять другої сесії 7-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2018 року                                                               с. Горінчово

  Про сільський бюджет на 2019 рік

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», враховуючи рішення районної ради від 18.12.2018 року № 578  «Про районний бюджет на 2019 рік» сільська рада  

 в и р і ш и л а:

 

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 4 132 398,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 4 007 398,00 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету 125 000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 4 132 398,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 4 007 398,00 гривень, та видатки спеціального фонду бюджету – 125 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 15 000,00 гривень.

 1. 2. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 176 000,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. 3. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на 2019 рік належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;
 3. 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету (абзаци 1, 2 пункту 4 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 91 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

інші виплати населенню;

поточні трансферти органам державного управління інших рівнів .

 1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Сільській раді забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Надати право виконкому сільської ради за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

10.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2019 року розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

10.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за тимчасовою функціональною класифікацією видатків,  у тому числі обсяги регіональних програм.

 1. 11. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету здійснюється розпорядженням сільського голови за обґрунтованим поданням розпорядника коштів.
 2. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 3. Додатки № 1- 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по плану і бюджету та соціально-економічного розвитку.

Сільський голова                                                            М.І.Григанич

У К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  ХУСТСЬКИЙ РАЙОН

ВЕЛЯТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

двадцять шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

Від  21 грудня 2018 року                                                   с.Велятино

  «Про сільський  бюджет на 2019 рік»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 14,23,78  Бюджетного кодексу України, рішення районної ради від 18.12.2018 №578, сесія  Велятинської сільської  ради

в и р і ш и л а:

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі – 5 756 111,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 5 526 111,00 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету – 230 000,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі – 5 756 111,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 4 918 611,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 230 000,00 гривень згідно з додатком 2;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 607 500 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 607 500 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 35 000 гривень, що становить 0,61 відсотки видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

 1. 2. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.
 2. 3. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1 039 500 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 4 та додатком 5, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями сільської ради.

 1. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на 2019 рік належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України.

5.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету (абзаци 1, 2 пункту 5 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 91 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками видатки загального фонду сільського бюджету на:

— оплату праці працівників бюджетних установ;

— нарахування на заробітну плату;

— забезпечення продуктами харчування;

— оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

— соціальний захист окремих категорій населення.

 1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Сільській раді забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну енергію, природний газ, інші енергоносії і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Надати право виконкому сільської ради за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

 

11.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2019 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

11.2. За обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2019 рік.

11.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за тимчасовою функціональною класифікацією видатків, у тому числі обсяги регіональних програм.

 1. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету здійснюється розпорядженням сільського голови за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
 2. 13. Рішення набуває чинності з 1 січня 2019 року.
 3. 14. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. 15. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 5. 16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та соціально-економічного розвитку села (Тудовші О.Д.).

 

Сільський голова                                                                    Ж.М.Микитюк

Про сільський бюджет на 2019 рік

 

УКРАЇНА

ЛИПЕЦЬКО-ПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Двадцять шоста сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 172

від 18 грудня 2018 року

Про сільський бюджет на 2019 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» враховуючи рішення Районної Ради №578 від 18.12.2018 р.,  Липецько-Полянська сільська рада

 в и р і ш и л а:

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 515132 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 515132 гривень,  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 515132 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 515132 гривень,  згідно з додатком 3 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 5000 гривень, що становить 1 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 18000 гривень  згідно з додатком 7, до цього рішення.
 2. 4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію сільських (регіональних) програм у сумі 18000 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 3. 5. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на 2019 рік належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;
 4. 6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету (абзаци 1, 2 пункту 8 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 91 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальний захист(інші виплати населенню);

поточні трансферти сільським бюджетам.

 1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку,в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Надати право виконкому за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

12.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2019 року розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших сільських бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями сільських рад.

12.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського бюджету на 2019 рік у разі, якщо після прийняття рішення про сільський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником сільського бюджету, якому це доручено.

12.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського бюджету на 2019 рік у разі внесення змін до структури сільської ради та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам сільської ради.

12.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2019 рік.

12.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами,  у тому числі обсяги регіональних програм.

12.6. Вносити зміни за головними розпорядниками коштів сільського бюджету та сільськими бюджетами району до видатків, які будуть здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування сільського значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

 1. 13. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету здійснюється сільською радою за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
 2. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 3. Додатки № 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету ( Химишинець Т.І.).

Сільський голова                                                          В.В.Прокупцянич

Шановні мешканці Хустщини!

Ось і завершується 2018 рік. Ми знову перегортаємо ще одну сторінку  нашого життя, нашої  історії.  Дозвольте мені особисто Вас привітати  з наступаючим  Новим роком   та  світлим святом Різдва  Христового!

Новий рік — це рік нових можливостей, випробувань  і очікувань. Бажаю, щоб кожен день був наповнений міцним здоров’ям,  відчуттям щасливої долі, душевного спокою та наснаги.

У новий 2019 рік  ми  входимо з надією на щасливе майбутнє, отож,  нехай  у ваших домівках панує гармонія, тепло і злагода,  а в сім’ях — добробут,  любов  і благодать!

Нехай чарівність новорічної ночі, тайна коляди  та  божественні миттєвості  Різдва дарують  Вам життєву силу і натхнення на добрі справи, здійснення усіх задумів та сподівань, професійних досягнень та творчих здобутків.

         Веселих Вам свят!

 

З повагою та найкращими побажаннями

Голова Хустської  районної ради                                                                          Юрій Іванчо

 

 

Оголошення про намір укладення договору оренди майна спільної комунальної власності територіальних громад селища та сіл району

Назва об’єкта оренди: частина вбудованого нежитлового приміщення адміністративної будівлі Хустської районної ради площею — 2,00 м.кв

Адреса: м. Хуст, вул. Карпатської січі, 21.

Балансоутримувач: Хустська районна рада.

Початковий розмір орендної плати визначено виходячи з ринкової вартості, згідно звіту про незалежну оцінку становить – 353,14 грн./міс.

Цільове призначення: для розміщення банкомату (терміналу самообслуговування).

Заяви про оренду даного майна приймаються протягом 10 робочих днів з дати опублікування оголошення за адресою: м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 21 в робочі дні з 8.00 до 17.00 год.

Строк дії договору – 35 місяців.